Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Má genová psychoterapie

Vítejte na stránce hanyzka.wbs.cz v sekci Má genová psychoterapie

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

Web je osobním vlastnictvím Hany Dvorské

Autorská práva: Hana Dvorská©2018

 

Originální, genová psychoterapie Hany Dvorské

 

Práce s buněčnou pamětí

Práce s příčinou problému, nemoci bez ohledu, zda je uvnitř vás např. Ego nebo jinde např. rodové větve, kolektivní nevědomí

 


Vše, co umím, znám, bylo mi dáno...

 

1hod/600 Kč

 

 

 

Velmi originální psychoterapie citlivého a empatického naladění na příchozí.

Především pro pokročilé, klienty jdoucí duchovní, spirituální cestou.

Na rozdil od HAP obsahuje i rozbory, analýzy, sebereflexe, reflexe, slovní poradenství, konkrétní rady, mé životní zkušenosti, duchovní zákony apod.

 

 

 

Komplex celostní medicíny, klasického vzdělání, spirituality, mých schopnosti, darů, znalosti, bohatých zkušeností

 

Jednorázová, intenzivní psychoterapie trvá 1 hod/600 Kč

 

 

Podrobnosti 775 66 92 65

 

 

 

 

Předpoklady psychoterapie:

Výcviky Hlubinné abreaktivní psychoterapie Ing. Andreje Dragomireckého

3letá , celoživotní studia Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Přednášky americké psycholožky

Duchovní cvičení kněze-psychologa z Malty a dalších

Vzácné knihy, texty

Má spiritualita, víra

Za silné "podpory" vhled a uzdravení příčiny

V případě nutnosti regresní vstup - pouze však jako pozorovatel, pochopení

Bohaté zkušenosti z jednání s  různými druhy lidí na Magistrátě města Plzně

Mnoho dalších seminářů a kursů

Vysoká spiritualita

Morální kodex

Nadhled, nesouzení, nehodnocení

Profesionalita

Intuice, inteligence, „zdravý“ rozum

Láskyplnost, empatie

Zkušenost s vážnou, onko  nemocí v nízkém věku a z toho vyplývající pochopení

Konkrétní rady

Psychosomatický přístup

Bez doplňků, bylin, TČM

 

 

Cíl: rychle, kvalitně pomoci

 

Psychoterapie působí na Vašich mnoha úrovních  a startuje proces uzdravení, který bude trvat i v dalších týdnech a měsících. Po této psychoterapii  budete schopni podporovat sebe sama, pomáhat si. V této terapii předávám vše umím, znám, je mi dána.

 

 

 

Příklady obsahu psychoterapie:

Očista, Detox

Regresní vstupy, vhledy

Monitoring

Prvky koučinku

Sebereflexe

Uzdravení

Reflexe

Psychoanalýza

Dle potřeby různé druhy psychoterapií dle PVŠPS

Konzultace, slovní rozbor

Hluboká analýza

Otázky a odpovědi

Výuka osobní modlitby, přání

Vaše uzdravující dlaně

Přiložení uzdravujících dlaní, léčivý dotek

Zhodnocení

Velmi intenzivní nasazení

Imaginace budoucnosti

Vysoká spirituality

Vysoké úrovně - vhledy, vstupy jednorázové

Vzácné spirituální meditace

Přednáška k problému (např. osvěta Duchovních zákonů, rady Jak žít apod.)

Finální kontrola

 

 

 

Vezměte papír a tužku pro vzácné a kvalitní informace.

 

 

Podrobnosti, objednávky:

 

 

 

 

Mobil

775 66 92 65

E-mail

hanadvorska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londýn, knihkupectví Notting Hill ze stejnojmenného filmu

 

 

 

 

 

 

Ostrov Sochy svobody, Statue of Liberty, v pozadí Jižní Manhattan.

 

 

 

 

 

 

 

Sv. kopeček u Mikulova

 

 

 

 

Buněčná paměť

Psychosomatický přístup

 

 

Pro ty, kteří  se chtějí

podívat do blízkých i

vzdálených hlubin

 předků

historie

pravé příčiny, kořene

rodu, rodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické, psychosomatické, fyzické potíže......

Práce s kolektivním nevědomí

 

 

Rodové dědičnosti

Buněčná paměť

DNA

 

 

Má originální psychoterapie ctící jedinečnost každého člověka

Diskrétnost, nadhled, empatie,  nehodnocení, nehodnocení, velké nasazení pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapie na základě mého klasického vzdělání Pražské vysoké školy psychosociálních studií, alternativního vzdělání, zkušeností z bohaté psychoterapeutické praxe. Psychosomatické léčení, nález zdroje nemoci, problému.

 Pracuji s genetickou informací DNA. V r. 1910 podrobné, mikroskopické výzkumy ukázaly, že dědičné informace předáváme z generace na generaci. V r. 1944 vědci dokázali, že dědičnou, genetickou informaci v sobě nese DNA.

Velmi osobitá psychoterapie pro každého jedince,  pro jeho záležitosti – např. trápení, strádání, soužení, tlaky, trýzeň, tíhu. Vhodná i v době souladu, klidu, harmonie, souzvuku pro sebereflexi, vědomí, pochopení  sama sebe, flashback – retrospektivu apod.

 

Objednávky a podrobnosti 775669265 anebo hanadvorska@gmail.com

.

 

Charakteristika psychoterapie :
Předmětem PST je tedy lidské zdraví a jeho poruchy,  profylaxie, léčba a rehabilitace poruch.  Psycholog P.Kratochvíl rozlišuje PST od jiných činností v těchto směrech:
1. čím působí : to vychází z definice
2. na co působí: též z definice. Je působením na psychiku a prostřednictvím psychiky na celý organizmus
3. co má dosáhnout: má odstranit anebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny
4. co se při ní děje:  v jejím průběhu dochází k změně chování a prožívání, přičemž se uplatňují různé procesy jako např. sebeexplorace, katarze, dynamika skupiny atd.
5. kdo působí: PST vykonává kvalifikovaná osoba.

Psychoterapií se snažíme slovem a vztahem měnit především osobnost člověka (dynamiku, strukturu, postoje apod.) a jeho chování (např. vůči ostatním lidem, či chování symptomatické) a díky tomu příznivě ovlivňujeme zdravotní stav.

 

Struktura osobnosti:

1.                   vlastnosti pacienta - (danosti člověka - dlouhodobý charakter,nemění se rychle,intelektová sféra,schopnosti odhadu situace,rychlost rozhodování)

2.        rysy osobnosti (schopnost soustředění,smysl pro povinnost,odpovědné jednání,dlouhodobější charakter)

3.    stavy osobnosti - (emocionální sféra,do jaké míry nás ovlivňují emoce)

4.             zkušenostní rovina - (naše vybavenost, poznatky, rovina vědomostí, vzdělání),

5.    asimilace - (přizpůsobení se podmínkám ,okolnostem) +akomodace(touha,snaha,schopnost přizpůsobovat si okolí, situace)

 

Cíle psychoterapie:
1.Cílem je odstraněn chorobných příznaků. Úlohou terapeuta je, aby zbavil pacienta potíží, se kterými přichází.
2. Cílem je rozvoj či integrace pacientovy osobnosti (tedy i resocializace, reedukce, reorganizace jeho osobnosti). Jde tedy o korekci postojů, odstranění symptomů je vedlejší účinek.

Osobnost pacienta:

je přínosné, když je pacient pozitivně naladěný k  terapii, má motivaci ke změně a k hlubšímu sebepoznání. Tento proces probíhá rychleji u pacientů otevřených, bez masky, s dobrou schopností sebeexplorace. Mimo toho by měl být schopný nahlédnutí k nesprávnému radikalismu svých postojů a norem a přijetí existence alternativ (ne vždy..., ne všichni, ne úplně...), měl by být schopný přijmout doposud neakceptované složky sebe a uvědomit si vlastní zodpovědnost za své problémy.

 

Vztahy tvoří většinovou část bytí, existence, jejich zásluhou  se stáváme lidskými bytostmi.

 

Pro člověka je typické:

1.       má vztah k sobě (např. sebeobraz  - silný aspekt toho, jak nás vidí ostatní lidé)

2.      vztahy k druhým

3.       ostatnímu světu (může být různý, od lásky a snahy rozvíjet v druhém jeho možnosti až po vnímání druhého a sebe jako věci, objektu, kterého potřebujeme pro svoji potřebu) a vztahy k vyšším hodnotám (víme, že člověk, který se nevztahuje k ničemu vyššímu, který si váží a který si ctí a současně na tom nějak vědomě participuje, ztrácí úctu k sobě i k druhým lidem  a dle toho se i chová).

 

 

                                                 

Psychoterapie obsahuje různé prvky dle potřeb pacienta např:


psychoanalýza, psychoterapie, léčení těla,  meditace, spiritualita,  přání, modlitba, regrese, vstupy a vhledy do konfliktů, jejich emocionální, intelektuální porozumění, dynamika skupiny, katarze,  vzájemná sdílení, konzultace, odpovědi, otázky, prožitek,korekci postojů, vybavení patogenní situace a její odreagování, reorganizace osobnosti, znovuprožití a vybití emocí,aktivace osobních potenciálů, výuka změny nevědomých programů, vzorců chování, abreakce - vyvolání emočně obsazené vzpomínky z minulosti a prostřednictvím znovuprožití  se jí klient zbaví a prožívá úlevu,rozhovor výuka zdravému životu, dobrý kontakt, sebeuvědomování,otevřenost, naučení nových způsobů interpretace zkušeností, přijetí vědomí odpovědnosti, stanovení hranic,zakotvení terapie v reálném světě, uvědomění spoluodpovědnosti s terapeutem.
Terapie přizpůsobuji momentálnímu vývoji a potřebám klientů.

 

 

 

 

 

 

Charakteristika psychoterapie :
Předmětem PST je tedy lidské zdraví a jeho poruchy,  profylaxie, léčba a rehabilitace poruch.  Psycholog P.Kratochvíl rozlišuje PST od jiných činností v těchto směrech:
1. čím působí : to vychází z definice
2. na co působí: též z definice. Je působením na psychiku a prostřednictvím psychiky na celý organizmus
3. co má dosáhnout: má odstranit anebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny
4. co se při ní děje:  v jejím průběhu dochází k změně chování a prožívání, přičemž se uplatňují různé procesy jako např. sebeexplorace, katarze, dynamika skupiny atd.
5. kdo působí: PST vykonává kvalifikovaná osoba.

Psychoterapií se snažíme slovem a vztahem měnit především osobnost člověka (dynamiku, strukturu, postoje apod.) a jeho chování (např. vůči ostatním lidem, či chování symptomatické) a díky tomu příznivě ovlivňujeme zdravotní stav.

 

 

 

 

 

 

Trauma

    Co je trauma? Je to událost, ve které se cítíme naprosto bezmocní. Nemáme kontrolu nad sebou samým. Naše hranice jsou překročeny. Často nemáme příležitost se vyjádřit, mluvit o prožitém zážitku.  Často ve vyjádření nemáme svobodu říci to, co je  v našich srdcích, protože v minulosti  jsme byli traumatizováni vynuceným mlčením nebo byli potrestáni za to, že jsme  něco řekli,  bylo nám  bylo přikázáno, abychom  mlčeli.

 

    Trauma je také tělesná rána anebo šok, teror  našeho  těla. Např. nehoda, těžký porod, operace, zranění. Trauma je jakákoliv zkušenost, událost která vytváří emociální bolest. Naše tělo  je schopné reagovat na stres, emocionální zátěž, nebezpečnou, těžkou situaci.

 

řeka Jordán, Israel

 

 

4  základní způsoby reakce na trauma:

1. zápasíme s prožitým  traumatem

2. utečeme nebo zmrzneme, zkameníme.

3. nejsme schopni nic dělat.

4. trauma vytěsníme, potlačíme.

Pro tyto 4 základní reakce je nejhlavnější reakcí,emocí   strach.

 

Nesprávně prožitá nebo vytěsněná traumatická zkušenost je hlavní a primární příčinou všech negativních událostí v našich životech.

 

Vědomí: vyjádření rozmanitých psychických a mentálních obalů, se kterými jsme v přímem kontaktu. Naše cílené, vědomé  jednání, vůle.

Předvědomí, latentní nevědomí: obsahy mysli, které jsou nevědomé, ale nevytěsněné, není odpor vůči  jejich návrat. Něco uvidíme a do vědomí si vybavíme představu.

Nevědomí:

Osobní  nevědomí: vytlačované, vytěsňované psychické obsahy, které konfliktní povahou narušují psychickou i fyzickou rovnováhu. Člověk nad ním nemá kontrolu.

Kolektivní nevědomí:  představuje velké duchovní dědictví vývoje lidstva, jakési znovuzrození v každém člověku. Zapomenuté, neuvědomované zkušenosti lidstva celých jeho dějin, historie.

 

Id: nejnižší, pudová složka osobnosti.

Ego: racionální složka, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Lidská jedinečnost, odlišnost od ostatních. Osobní identita, cítěná smysly a pocity. Její protiváhou je Id.

Superego:  neboli „nadjá“  podle S. Freuda nejvyšší ze tří složek osobnosti.

Řídí se principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Je naším svědomím.

 

 

 

 

 

Odborné výrazy:

Struktura osobnosti:

1.                   vlastnosti pacienta - (danosti člověka - dlouhodobý charakter,nemění se rychle,intelektová sféra,schopnosti odhadu situace,rychlost rozhodování)

2.        rysy osobnosti (schopnost soustředění,smysl pro povinnost,odpovědné jednání,dlouhodobější charakter)

3.    stavy osobnosti - (emocionální sféra,do jaké míry nás ovlivňují emoce)

4.             zkušenostní rovina - (naše vybavenost, poznatky, rovina vědomostí, vzdělání),

5.    asimilace - (přizpůsobení se podmínkám ,okolnostem) +akomodace(touha,snaha,schopnost přizpůsobovat si okolí, situace)

 

Pro člověka je typické:

1.       má vztah k sobě (např. sebeobraz  - silný aspekt toho, jak nás vidí ostatní lidé)

2.      vztahy k druhým

3.       ostatnímu světu (může být různý, od lásky a snahy rozvíjet v druhém jeho možnosti až po vnímání druhého a sebe jako věci, objektu, kterého potřebujeme pro svoji potřebu) a vztahy k vyšším hodnotám (víme, že člověk, který se nevztahuje k ničemu vyššímu, který si váží a který si ctí a současně na tom nějak vědomě participuje, ztrácí úctu k sobě i k druhým lidem  a dle toho se i chová).

 

 

 

 

Uzdravení:

 1. Tělesné

2. Psychické

3. Emocionální

 4. Intelektuální

5. Sexuální oblasti

6. Společenské 

7. Duchovní   

 

Charakteristika psychoterapie :
Předmětem PST je tedy lidské zdraví a jeho poruchy,  profylaxie, léčba a rehabilitace poruch.  Psycholog P.Kratochvíl rozlišuje PST od jiných činností v těchto směrech:
1. čím působí : to vychází z definice
2. na co působí: též z definice. Je působením na psychiku a prostřednictvím psychiky na celý organizmus
3. co má dosáhnout: má odstranit anebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny
4. co se při ní děje:  v jejím průběhu dochází k změně chování a prožívání, přičemž se uplatňují různé procesy jako např. sebeexplorace, katarze, dynamika skupiny atd.
5. kdo působí: PST vykonává kvalifikovaná osoba.

Psychoterapií se snažíme slovem a vztahem měnit především osobnost člověka (dynamiku, strukturu, postoje apod.) a jeho chování (např. vůči ostatním lidem, či chování symptomatické) a díky tomu příznivě ovlivňujeme zdravotní stav.

 

Web je osobním vlastnictvím Hany Dvorské

Autorská práva: Hana Dvorská©2018

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 15.01.2019 19:53:02