Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Celostní medicína‚ zdravot.poliklinika Plzeň

Rodové kořeny-rodinné zátěže

Vítejte na stránce hanyzka.wbs.cz v sekci Rodové kořeny - terapie

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

„Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící, že slyší, jdoucí, že jde a když máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní, takže vnímáme, že vnímáme, a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme.“ Aristotelés

 

Ostrov Sochy svobody, Statue of Liberty, v pozadí Jižní Manhattan.

 

 

 

Psychoterapie

Uzdravení Rodových linií

Rodová příčinná událost

Rodové, dědičné problémy, vzorce chování, myšlenkové programy, nemoci, stále se opakující problémy

 

Jednorázová psychoterapie trvá 1 hod/600 Kč

 

Sv. kopeček u Mikulova

 

na podkladě:

- mé bohaté praxe mnoha hodin praxe, zkušeností

- zkušeností s rolí pacienta -  s onkolog. nemocí

- vzdělání - studia psychoterapie na PFF

- respektování originality člověka (velká praxe ze zaměstnání na radnici v Plzni)

- spirituality

- mých Darů, intuice

- empatie

- citlivého přístupu

- morálního kodexu

- bez hodnocení, souzení, kritiky, pověr, pomůcek

- ve svobodě, lásce, maximálního nasazení pro pomoc člověku

 

Uzdravení:

 1. Tělesné

2. Psychické

3. Emocionální

 4. Intelektuální

5. Sexuální oblasti

6. Společenské 

7. Duchovní    

 

 

 

Buněčná paměť

Psychosomatický přístup

 

 

Pro ty, kteří  se chtějí

podívat do blízkých i

vzdálených hlubin

 předků

historie

pravé příčiny, kořene

rodu, rodiny

 

 

 

 

 

Terapie

primárního, prvořadého důvodu

problému

 

 

 

 

 

 

Terapie trvá 1 hod/600 Kč

 

 

 

 

 

 

Psychické, psychosomatické, fyzické potíže......

Práce s kolektivním nevědomí

 

 

Rodové dědičnosti

Buněčná paměť

DNA

 

 

Má originální psychoterapie ctící jedinečnost každého člověka

Diskrétnost, nadhled, empatie,  nehodnocení, nehodnocení, velké nasazení pomoci

 

Originální psychoterapie na základě studia psychoterapie, výcviků HAP, vzácných spirituálních knih, exercií, duchovních cvičení, velmi bohatých zkušeností, praxe, znalostí, vlastních zkušeností s vážnou nemocí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapie na základě mého klasického vzdělání Pražské vysoké školy psychosociálních studií, alternativního vzdělání, zkušeností z bohaté psychoterapeutické praxe. Psychosomatické léčení, nález zdroje nemoci, problému.

 Pracuji s genetickou informací DNA. V r. 1910 podrobné, mikroskopické výzkumy ukázaly, že dědičné informace předáváme z generace na generaci. V r. 1944 vědci dokázali, že dědičnou, genetickou informaci v sobě nese DNA.

Velmi osobitá psychoterapie pro každého jedince,  pro jeho záležitosti – např. trápení, strádání, soužení, tlaky, trýzeň, tíhu. Vhodná i v době souladu, klidu, harmonie, souzvuku pro sebereflexi, vědomí, pochopení  sama sebe, flashback – retrospektivu apod.

 

Objednávky a podrobnosti 775669265 anebo hanadvorska@gmail.com

Pracuji např. s :

Vědomí: vyjádření rozmanitých psychických a mentálních obalů, se kterými jsme v přímem kontaktu. Naše cílené, vědomé  jednání, vůle.

Předvědomí, latentní nevědomí: obsahy mysli, které jsou nevědomé, ale nevytěsněné, není odpor vůči  jejich návrat. Něco uvidíme a do vědomí si vybavíme představu.

Nevědomí:

Osobní  nevědomí: vytlačované, vytěsňované psychické obsahy, které konfliktní povahou narušují psychickou i fyzickou rovnováhu. Člověk nad ním nemá kontrolu.

Kolektivní nevědomí:  představuje velké duchovní dědictví vývoje lidstva, jakési znovuzrození v každém člověku. Zapomenuté, neuvědomované zkušenosti lidstva celých jeho dějin, historie.

 

Id: nejnižší, pudová složka osobnosti.

Ego: racionální složka, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Lidská jedinečnost, odlišnost od ostatních. Osobní identita, cítěná smysly a pocity. Její protiváhou je Id.

Superego:  neboli „nadjá“  podle S. Freuda nejvyšší ze tří složek osobnosti.

Řídí se principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Je naším svědomím.

 

Charakteristika psychoterapie :
Předmětem PST je tedy lidské zdraví a jeho poruchy,  profylaxie, léčba a rehabilitace poruch.  Psycholog P.Kratochvíl rozlišuje PST od jiných činností v těchto směrech:
1. čím působí : to vychází z definice
2. na co působí: též z definice. Je působením na psychiku a prostřednictvím psychiky na celý organizmus
3. co má dosáhnout: má odstranit anebo zmírnit potíže a podle možnosti i odstranit jejich příčiny
4. co se při ní děje:  v jejím průběhu dochází k změně chování a prožívání, přičemž se uplatňují různé procesy jako např. sebeexplorace, katarze, dynamika skupiny atd.
5. kdo působí: PST vykonává kvalifikovaná osoba.

Psychoterapií se snažíme slovem a vztahem měnit především osobnost člověka (dynamiku, strukturu, postoje apod.) a jeho chování (např. vůči ostatním lidem, či chování symptomatické) a díky tomu příznivě ovlivňujeme zdravotní stav.

 

Struktura osobnosti:

1.                   vlastnosti pacienta - (danosti člověka - dlouhodobý charakter,nemění se rychle,intelektová sféra,schopnosti odhadu situace,rychlost rozhodování)

2.        rysy osobnosti (schopnost soustředění,smysl pro povinnost,odpovědné jednání,dlouhodobější charakter)

3.    stavy osobnosti - (emocionální sféra,do jaké míry nás ovlivňují emoce)

4.             zkušenostní rovina - (naše vybavenost, poznatky, rovina vědomostí, vzdělání),

5.    asimilace - (přizpůsobení se podmínkám ,okolnostem) +akomodace(touha,snaha,schopnost přizpůsobovat si okolí, situace)

 

Cíle psychoterapie:
1.Cílem je odstraněn chorobných příznaků. Úlohou terapeuta je, aby zbavil pacienta potíží, se kterými přichází.
2. Cílem je rozvoj či integrace pacientovy osobnosti (tedy i resocializace, reedukce, reorganizace jeho osobnosti). Jde tedy o korekci postojů, odstranění symptomů je vedlejší účinek.

Osobnost pacienta:

je přínosné, když je pacient pozitivně naladěný k  terapii, má motivaci ke změně a k hlubšímu sebepoznání. Tento proces probíhá rychleji u pacientů otevřených, bez masky, s dobrou schopností sebeexplorace. Mimo toho by měl být schopný nahlédnutí k nesprávnému radikalismu svých postojů a norem a přijetí existence alternativ (ne vždy..., ne všichni, ne úplně...), měl by být schopný přijmout doposud neakceptované složky sebe a uvědomit si vlastní zodpovědnost za své problémy.

 

Vztahy tvoří většinovou část bytí, existence, jejich zásluhou  se stáváme lidskými bytostmi.

 

Pro člověka je typické:

1.       má vztah k sobě (např. sebeobraz  - silný aspekt toho, jak nás vidí ostatní lidé)

2.      vztahy k druhým

3.       ostatnímu světu (může být různý, od lásky a snahy rozvíjet v druhém jeho možnosti až po vnímání druhého a sebe jako věci, objektu, kterého potřebujeme pro svoji potřebu) a vztahy k vyšším hodnotám (víme, že člověk, který se nevztahuje k ničemu vyššímu, který si váží a který si ctí a současně na tom nějak vědomě participuje, ztrácí úctu k sobě i k druhým lidem  a dle toho se i chová).

 

 

                                                 

Psychoterapie obsahuje různé prvky dle potřeb pacienta např:


psychoanalýza, psychoterapie, léčení těla,  meditace, spiritualita,  přání, modlitba, regrese, vstupy a vhledy do konfliktů, jejich emocionální, intelektuální porozumění, dynamika skupiny, katarze,  vzájemná sdílení, konzultace, odpovědi, otázky, prožitek,korekci postojů, vybavení patogenní situace a její odreagování, reorganizace osobnosti, znovuprožití a vybití emocí,aktivace osobních potenciálů, výuka změny nevědomých programů, vzorců chování, abreakce - vyvolání emočně obsazené vzpomínky z minulosti a prostřednictvím znovuprožití  se jí klient zbaví a prožívá úlevu,rozhovor výuka zdravému životu, dobrý kontakt, sebeuvědomování,otevřenost, naučení nových způsobů interpretace zkušeností, přijetí vědomí odpovědnosti, stanovení hranic,zakotvení terapie v reálném světě, uvědomění spoluodpovědnosti s terapeutem.
Terapie přizpůsobuji momentálnímu vývoji a potřebám klientů.

 

 

Autorská práva:Hana Dvorska©2017

 

 

TOPlist